top of page

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Plastikkirurgen.dk en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan plastikkirurgen.dk behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Plastikkirurgen.dk indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang at det er relevant for netop dig):

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, evt. familie- og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, skanningssvar mv.)

 

Formål

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller

  sygehuslaboratorier

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

 • Afregningsformål

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU ́s

  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt

  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organitoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder 

  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.
Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang at det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, politiet og sociale myndigheder i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil

  henvisningen er sendt

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling

  videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer eller henvisende

  forsikringsselskab

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og

  Lægemiddelstyrelsen via receptserveren

 • Ved fremsendelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge/egen

  læge eller henvisende sygehus

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

  Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er :

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c ) og ( d ), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og vidergives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) ( c ) og ( h )

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.6. bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler ( journalføringsbekendtgørelsen ) særligt § 5-10, samt sundhedslovens kap.9

 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven

 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorationsloven

 • Oplysninger til brug for afregning af patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven

 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT- tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedsloven kap.42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.3

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedsloven §195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser mv. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient

 • Epikriser/journaler sendes til henvisende læge/egen læge efter reglerne i sundhedslovens kap.9

 • Dine personoplysninger videregives kun til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) ( a ) og 9(2) ( a )

 • Dine personoplysninger videregives kun til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedsloven § 45 

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er:

Novax A/S

Bremårevej 9, 8520 Lystrup

Tlf. 87424424

Opbevaringsperiode

 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

 

Dine rettigheder

 

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder. Herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet

oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. Automatiseret, individuel beslutningstagning ( ” profilering” )
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 32220203

Dato: 16/5-2018

Plastikkirurgen.dk v/ Liselotte Sabroe Ebbesen

Vesterbrogade 121, 5 sal, 1620 Kbh V, Danmark

 

Brug af cookies 

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Alle cookies er sat af Wix.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

bottom of page